Relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament

Per l’especial naturalesa de les activitats subvencionades, i dificultat a promoure la concurrència pública, es concedeixen de forma directa les subvencions següents:

Acció Social: 77.636€

Import Aplicació Entitat CIF Projecte
10.000€ 0100 231 48003 Fons mallorquí de solidaritat G57290140 Fomentar la cooperació internacional
10.000€ 0100 231 48005 Associació ajuda a l’acompanyament del malalt G57230724 Fomentar la solidaritat i ajuda cap a les persones i famílies que s’han de desplaçar fora de Mallorca per malalties
12.000€ 0100 231 48007 Projecte Home G07488059 Fomentar ajuda a persones amb problemes de drogoaddicció
14.000€ 1100 231 48006 Fundació Projecte Jove G07803570 Fomentar la integració de joves amb dificultats
41.636€ 1100 231 48008 Associació Mater R0700137C Fomentar ajuda a persones i famílies amb discapacitat
4.000€ 1100 231 48009 Associació Dentistes del Món G57409062 Fomentar ajuda en matèria bucodental de països i regions menys desenvolupats

Cultura: 35.000€

Import Aplicació Entitat CIF Projecte
35.000€ 0195 333 48900 Fundació Antoni Catany G57871998 Foment de l’activitat artística de persones del municipi amb repercussió internacional