Transparència economicofinancera

Informació comptable i pressupostària

Els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries.

Els pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals.

Indicador financer d'Autonomia fiscal.

Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals

Dades Llucmajor 31/12/2016

Ingressos fiscals 30.403.956,91€
Ingresos corrents 41.389.104,36€
Índex d'ingressos fiscals / ingressos corrents 73,46%

L'indicador financer de Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit)

L'entitat informa explícitament a la web que publica els seus comptes a la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es)

Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals

Comptes anuals / compte general de l'Ajuntament (balanç, compte de resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost). Obrir document.

Indicadors: Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris / Nº habitants) i inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (Capítol VI i VII) / Nº habitants). Obrir document.

Relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament.

Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.

Deute públic municipal. Consultar aquí

Informes d'auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.

Informes d’auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels organs de control extern, tant de l’ajuntament com de les alres entitats del sector públic municipal - Informe 143/2017 consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2015.