Deute públic municipal

Es publica l'import del deute públic municipal consolidada i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors

Deute bàncari + operacions de tresoreria (€)
31 de desembre de 2002 15.817.385,02
31 de desembre de 2003 17.972.789,09
31 de desembre de 2004 21.381.220,12
31 de desembre de 2005 22.080.412,20
31 de desembre de 2006 22.080.957,48
31 de desembre de 2007 30.702.099,13
31 de desembre de 2008 33.094.425,36
31 de desembre de 2009 44.224.402,59
31 de desembre de 2010 42.265.309,95
31 de desembre de 2011 39.431.300,20
31 de desembre de 2012 55.473.971,28
31 de desembre de 2013 51.342.672,78
31 de desembre de 2014 43.488.580,32
31 de desembre de 2015 36.016.312,64
31 de desembre de 2016 29.397.817,71
31 de desembre de 2017 23.446.654,36
31 de desembre de 2018 18.702.476,44 (Previst)