Transparència activa i informació sobre la corporació municipal

Càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament

Dades biogràfiques del batle i els regidors de l'Ajuntament. Consultar aquí

Despeses de viatge. Consultar aquí

Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament.
Nota: l'ajuntament de Llucmajor no té actualment càrrecs de confiança o personal eventual.

Òrgans descentralitzats. Consultar aquí

Retribucions i assignacions

Per a cada grup polític s’estableixen les següents assignacions amb càrrec al Pressupost Municipal:

Les retribucions individuals de cada regidor les podeu consultar a la seva fitxa. Consultar llista de regidors.

Planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament

Organigrama de l'estructura organitzativa de l'Ajuntament.

Òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials

Les ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.

Les actes íntegres dels plens municipals.

Els acords complets de les juntes de govern, i les actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple.

Els arxius d'àudio (podcast) o dels vídeos de les sessions dels plens municipals.