Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis

Contractacions.

Consulta de les contratacions.

Relació de contractes menors. Obrir document.

Convenis, encàrrecs de gestió i subvencions.

Relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament. Consultar aquí

Relació de convenis amb indicació de les parts signants, objecte i ,si escau, les obligacions econòmiques acordades.

Assignacions econòmiques dels grups polítics municipals.

El pressupost municipal de l’Ajuntament de Llucmajor preveu una assignació econòmica mensual de 400 € per a cada grup polític, i de 75 € per regidor electe, d’acord amb el detall següent:

Grup polític Assignació per grup Assignació per regidors TOTAL
400€ 600€ 1.000€
400€ 375€ 775€
400€ 300€ 700€
400€ 150€ 550€
400€ 75€ 475€
400€ 75€ 475€

MÉS PER MALLORCA-APIB va renunciar a l'assignació econòmica.

Nota: taula ordenada per nombre de regidors municipals.